Výbor MO SRZ Snina oznamuje svojím členom, že podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne do 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú Vládou SR.

Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom výbor MO SRZ nebude trvať na lehote do 31. marca ale v priebehu roka si túto povinnosť každý člen splní.

Čo sa týka termínu predaja povoleniek tak prvý možný termín Vám bude oznámený ako to náhle umožní mimoriadna situácia a taktiež aj ostatné termíny predaja povoleniek.
 

Výbor MoSRZ