Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine,
oznamuje svojím členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční
dňa 26.02.2023 o 09.00 hodine v miestnosti kinosály kultúrneho
domu v Snine.
S týmto programom :
- Otvorenie
- Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej
- komisie
- Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2022
- Správa o finančnom hospodárení za rok 2022 a návrh
rozpočtu na rok 2023
- Správa o činnosti rybárskych stráži za rok 2022
- Správa disciplinárnej komisie za rok 2022
- Plán hlavných úloh na rok 2023
- Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Prestávka
- Diskusia
- Návrh na uznesenie z VČS
- Vylosovanie cien pre účastníkov schôdze
- Ukončenie schôdze

Výbor
MO SRZ Snina.