Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine, oznamuje svojím členom, že výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 01.08.2021 o 09.00 hodine v miestnosti kinosály kultúrneho domu v Snine.

S týmto programom :
- Otvorenie
- Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
- Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2020
- Správa o finančnom hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
- Správa o činnosti rybárskych stráži za rok 2020
- Správa disciplinárnej komisie za rok 2020
- Plán hlavných úloh na rok 2021
- Správa kontrolnej a revíznej komisie
- Prestávka
- Diskusia
- Návrh na uznesenie
- Ukončenie schôdze 

Na schôdzi sa môže zúčastniť iba člen organizácie ktorý sa preukáže platným potvrdením o očkovaní proti Covidu či testom PCR, Antigen nie starším ako 3 dni. Každý člen na schôdzi musí mať respirátor alebo rúško.